SH-3A

62, SH-3A, Sikorsky SH-3 Sea King, HS-9, MYNV13P01_18.03619690, 149690, 302, SH-3A, Sikorsky HSS-2 Sea King, MYNV13P01_19.0361SH-3A, 306, USN, United States Navy, milestone of flight, MYNV13P02_03.0361
Go to lightbox