Rajasthan

Diwan I Khas, Akbars private audience chamber, Fatehpur, Sikri Rajasthan, Uttar Pradesh, 1950s, CAIV01P10_04.0627Diwan I Khas, Akbars private audience chamber, Fatehpur, Sikri Rajasthan, Uttar Pradesh, India, 1950s, CAIV01P10_04BRambagh Palace Hotel Jaipur, Gardens, building, Rajasthan, CAIV02P05_11.0627Rambagh Palace Hotel Jaipur, Gardens, building, Rajasthan, CAIV02P05_12.0627building, palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV02P05_13.0627Ceiling Tilework, tile, Jaipur, Rajasthan, CAIV02P05_14.0627Gardens, building, palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV02P05_15.0627Ceiling Tilework, tile, Jaipur, Rajasthan, CAIV02P05_16.0627building, palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV02P05_17.0627Monkey, Jaipur, Rajasthan, CAIV02P06_09.0628Jaisalmir, Rajasthan, CAIV02P11_18Jaisalmir, Rajasthan, CAIV02P11_19Door, doorway, entryway, Jaisalmir, Rajasthan, CAIV02P12_03Jaisalmir, Rajasthan, CAIV02P12_04Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_09Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_10Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_11Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_12Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_13Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_14Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_15Door, Doorway, entrance, Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_16Tilework, cieling, elephant, Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_17Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_18Amber Palace, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P10_19Palace of the Winds, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P11_01Fort Jaisalmer Temple, Rajasthan, Rajastan, CAIV03P12_08Fort Jaisalmer Temple, Rajasthan, Rajastan, CAIV03P12_09Fort Jaisalmer Temple, Rajasthan, Rajastan, CAIV03P12_10Fort Jaisalmer Temple, Rajasthan, Rajastan, photo-object, object, cut-out, cutout, CAIV03P12_10FFort Jaisalmer Temple, Rajasthan, Rajastan, logo, CAIV03P12_10MFort Jaisalmer Temple, Rajasthan, Rajastan, CAIV03P12_11Fort Jaisalmer Temple, Rajasthan, Rajastan, CAIV03P12_12bar-Relief, Carvings, Fort Jaisalmer Temple, Rajasthan, Rajastan, CAIV03P12_13Jag Niwas Lake, Palace, Udaipur, 1746, Rajasthan, CAIV03P13_13City Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P13_14City Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P13_15City Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P13_16building, balcony, City Palace, building, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P13_17City Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P13_18Door, doorway, ornate, flowers, opulant, City Palace, stained glass, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P13_19Artillery, gun, Cannon, People, Mehrangarh Fort, Jodhupar, Rajasthan, CAIV03P14_05grass hut, Man, girl, baby, arid, Thar Desert, Rajasthan, Dirt, soil, CAIV03P14_18Ruins, brick, building, Dirt, soil, Thar Desert, Rajasthan, CAIV03P14_19Door, Doorway, Entrance, Adobe, Windows, Thar Desert, Rajasthan, Dirt, soil, CAIV03P15_01Jaipur Observatory India, 1950s, UORV01P01_04Jaipur Observatory India, 1950s, UORV01P01_05Jaipur Observatory India, 1950s, UORV01P01_06Jaipur Observatory India, 1950s, UORV01P01_07Jaipur Observatory, UORV02P09_09Jaipur Observatory, UORV02P09_10Jaipur Observatory, UORV02P09_1117418, Thar Desert, Rajasthan, VRPV04P03_09Jaipur, Rajasthan, CAIV02P05_18Jaisalmir, Rajasthan, CAIV02P11_16ornate balcony, opulant, Jaisalmir, Rajasthan, CAIV02P11_17Jaisalmir, Rajasthan, CAIV02P12_01Jaisalmir, Rajasthan, CAIV02P12_02Jaisalmir, Rajasthan, CAIV02P12_05Pushkar, Rajasthan, CAIV02P12_06Native Dance, Jaipur, Rajasthan, India, EDAV03P07_02Native Dance, Jaipur, Rajasthan, India, EDAV03P07_03Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P02_10Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P02_11Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P02_12Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P02_13Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P02_14Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P02_15Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P02_16Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P02_17Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P02_18Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P02_19Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P03_01Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P03_02Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P03_03Window, latticework, Fatehpur, Sikri Rajasthan, CAIV03P03_04Cenotaphs of Maharajahs, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_05Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_06Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_07Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_08pond, garden, Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_09Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_10Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_11Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_12Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_13Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_14Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_15Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_16Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_17Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_18Udaipur, Rajasthan, CAIV03P03_19Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_01Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_01BLake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_02Lake Palace, Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_03Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_04Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_05Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_06Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_07Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_08Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_09Udaipur, Rajasthan, CAIV03P04_10Maharalas Palace, Ramban Hotel, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P07_13Jaipur, Rajasthan, CAIV03P07_14Palace of the Winds, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P07_15Palace of the Winds, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P07_16Palace of the Winds, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P07_17Jaipur, Rajasthan, CAIV03P08_17Jaipur, Rajasthan, CAIV03P08_18Jaipur, Rajasthan, CAIV03P08_19Jaipur, Rajasthan, CAIV03P09_01Jaipur, Rajasthan, CAIV03P09_02Jug, Jaipur, Rajasthan, CAIV03P09_03Jaipur, Rajasthan, CAIV03P09_04Jaipur, Rajasthan, CAIV03P09_05Jaipur, Rajasthan, CAIV03P09_06Jaipur, Rajasthan, CAIV03P09_07Worlds Largest Sundial, Vrihat Samrat Yantra, Jaipur Observatory, UORV02P12_10Jaipur Observatory, UORV02P12_10BAstronomical Instruments, Jaipur Observatory, UORV02P12_11Jaipur Observatory, UORV02P12_11BJaipur Observatory, UORV02P12_12
Go to lightbox