Golden Ganesh

Golden Ganesh, Elephant Deity, Bangkok Thailand, RCTV03P13_09BGolden Ganesh, Elephant Deity, Bangkok Thailand, RCTV03P13_09C
Go to lightbox