Batu Caves

Batu Caves, AMPV01P03_19.1712Batu Caves, AMPV01P03_19B.1712steps, stars, Batu Caves, Stairs, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, Kuala Lumpur, CAMV01P02_17.0630steps, stars, Batu Caves, Stairs, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, Kuala Lumpur, CAMV01P02_18.0630steps, stars, Batu Caves, Stairs, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, Famous landmark, Kuala Lumpur, CAMV01P02_19.3339Batu Caves, Shrine, deity, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, CAMV01P03_07.0630Batu Caves, Stairs, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, CAMV01P05_01Batu Caves, Stairs, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, CAMV01P05_02Batu Caves, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, Deity, statues, Krishna, CAMV01P05_03Batu Caves, limestone, NAMV01P02_01.1270Batu Caves, limestone, NAMV01P02_02Batu Caves, limestone, NAMV01P02_03Batu Caves, limestone, NAMV01P02_04Batu Caves, limestone, NAMV01P02_05Statues, Deity, Krishna, steps, stars, Batu Caves, Stairs, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, Kuala Lumpur, CAMV01P02_17BStatues, Deity, Krishna, steps, stars, Batu Caves, Stairs, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, Kuala Lumpur, CAMV01P02_18BBatu Caves, Shrine, deity, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, CAMV01P03_07BBatu Caves, Stairs, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, CAMV01P05_01BBatu Caves, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, Deity, statues, peacock, CAMV01P05_03BBatu Caves, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, Deity, statues, Krishna, CAMV01P05_03CBatu Caves, Hindu shrine, Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam, Deity, statues, CAMV01P05_03DBatu Caves, limestone, cave temple, Gombak district, Hindu shrines, NAMV01P02_03.0377Batu Caves, limestone, cave temple, Gombak district, Hindu shrines, NAMV01P02_05.0377Batu Caves, limestone, cave temple, Gombak district, Hindu shrines, NAMV01P02_07.0377Batu Caves, limestone, cave temple, Gombak district, Hindu shrines, NAMV01P02_09.0377Batu Caves, limestone, cave temple, Gombak district, Hindu shrines, NAMV01P02_11.0377
Go to lightbox