7927

HU-16D, 7927, MYNV12P08_147927 Grumman HU-16C, 137927, MYNV16P02_027927, Grumman HU-16C Albatross, USN, United States Navy, 927, milestone of flight, MYNV17P10_10N9722B, Grumman HU-16C Albatross, 7927, Guantanamo Bay, Cuba, 137927, Oshkosh, Gitmo, USN, 1986, 1980s, MYNV18P03_03
Go to lightbox